Spółka EDR System oferuje usługi w zakresie odbioru i zagospodarowanie ubocznych produktów spalania (UPS) pochodzących z energetyki, takich jak:

 • popiół lotny,
 • żużel,
 • mieszanina popiołowo-żużlowa,
 • mikrosfera,
 • produkty odsiarczania spalin, w tym gipsów.

Jest jednym z dostawców tych materiałów dla producentów betonów towarowych i drogowych, prefabrykatów betonowych, cementu, ceramicznych wyrobów budowlanych (cegły), a także zapraw, tynków, klejów. Spółka jest również dostawcą UPS dla górnictwa węglowego stosowanych do profilaktyki pożarowej i metanowej oraz do wypełniania wyrobisk po wydobywczych.

 

Oferta obejmuje także kompleksową obsługę przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia spraw środowiskowych.

Świadczymy usługi outsourcingu czynności związanych z wypełnianiem obowiązków przedsiębiorcy z zakresu ochrony środowiska. Na podstawie otrzymanych od Państwa danych przygotowujemy:

Bieżącą ewidencję odpadów oraz generowanie kart przekazania odpadów

Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska obejmujących:

 • spalanie paliw w silnikach
 • spalanie paliw w kotłach
 • emisję technologiczną
 • pobór wód
 •  zrzut ścieków

Przygotowywanie wymaganych prawem sprawozdań oraz zestawień, takich jak:

 • zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów
 • sprawozdania z zakresu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
 • sprawozdania z zakresu ustawy o bateriach
 • OPAK 1, OPAK 2, OPAK 3
 • OŚ-OP1
 • KOBiZE
 • PRTR

A ponadto proponujemy Państwu pomoc w uzyskaniu odpowiednich pozwoleń oraz w dokonaniu wymaganych zgłoszeń, takich jak:

w zakresie gospodarki odpadami:

 • pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
 • zezwolenia na odzysk,
 • recykling oraz unieszkodliwianie odpadów,
 • zezwolenia na zbieranie odpadów,
 • zezwolenia na transport odpadów,

w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, między innymi pozwolenia na:

 •  pobór wód podziemnych i powierzchniowych,
 • odprowadzanie ścieków do wód i do ziemi ,
 • odprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji,

dla zakładów posiadających instalację emitującą zanieczyszczenia powietrza ( gazy, pyły):

 •  zgłoszenie instalacji nie wymagających pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
 •  pozwolenie na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza.